Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2487023

HISTORIA REMONTU KOŚCIOŁA NEOGOTYCKIEGO W PIECZYSKACH

 

 

1.     W 2001r. do par. Pieczyska w dekanacie czerskim skierowała Władza Duchowna Archidiecezji Warszawskiej ks. Zdzisława Rogozińskiego jako proboszcza

2.     Nowy ks. proboszcz od samego początku myślał o ratowaniu zabytkowego kościoła, odrestaurowaniu go i uczynieniu godnym miejscem kultu Matki Bożej, która w Pieczyskach obrała sobie tron i przebywa w cudownym obrazie, będącym kopią Ikony Jasnogórskiej, pochodzącą z 1613 r.

3.     Dla potwierdzenia tych słów można przytoczyć przemówienie powitalne ks. Rogozińskiego, wygłoszone do Ks. Prymasa przybywającego do Pieczysk 21 kwietnia 2003 r. z okazji 550 lecia parafii

 

" Wasza Eminencjo!

 

         Jako proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pieczyskach, serdecznie witam Cię Czcigodny nasz Arcypasterzu, w pieczyskiej świątyni, do której przybywasz z racji jubileuszu 550lecia parafii. Radość nasza jest tym większa, iż dzisiaj upływa 24 lata, odkąd przyjąłeś sakrę biskupią 21 kwietnia 1979r. z tej racji zanosimy do Boga gorące modlitwy w intencji naszego Biskupa i Jego trudnej posługi.

         Parafia w Pieczyskach została erygowana w 1452r. Do budowy świątyni w Pieczyskach skłoniła braci Fryczów, dziedziców tutejszych dóbr, ludowa tradycja o objawieniach Matki Najświętszej. Według tej tradycji Matka Boża zdążając do Pieczysk pozostawiła odcisk swej stopy w głazie polnym. Kamień ten zwany „Stopką Matki Bożej” znajduje się pół kilometra od dzisiejszego kościoła.

Pierwotny kościół Fryczów prawdopodobnie spłonął w końcu XVI wieku. Drugi kościół z cechami późnego gotyku ufundowany został w 1603r przez Adama Mniszewskiego starostę i kasztelana litewskiego. W 1831r w czasie powstania listopadowego świątynia ta została obrabowana przez wojska rosyjskie, a księgi metryczne i dokumenty parafialne zaginęły. W 1836r kościół rozbudowała rodzina Potockich po pożarze, który strawił prawie całkowicie jego wnętrze. W 1904 gwałtowne burze i powódź zalały kościół i podmyły fundamenty. Obecny kościół pochodzi z lat 1904-1908, posiada cechy tzw. gotyku nadwiślańskiego i zaprojektowany został przez Wacława Zarembę. Ze starej świątyni z 1603r zachowało się prezbiterium wraz z barokowymi ołtarzami, amboną i chrzcielnicą z XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Bożej Pieczyskiej wzorowany na Ikonie Częstochowskiej. Obraz uchodzi za cudowny, choć brak jest należnej dokumentacji. Według oceny historyków obraz może pochodzić z XVI wieku.

Kościół pieczyski obecnie jest w stanie daleko posuniętej destrukcji, dotyczącej zwłaszcza podwalin, stanowiących fundament, a wykonanych z granitowych polnych kamieni połączonych spoiną glinianą. Różne czynniki: wspomniana powódź, osadzenie gruntu pod budynkiem, brak należytego odwodnienia oraz blisko kościoła rosnące drzewa, spowodowały naruszenie struktury budowli, zarysowania i pęknięcia grubych murów nad i pod oknami oraz sklepienia. Brak jakiejkolwiek izolacji od wód gruntowych i osiadanie budynku sprawiły, iż wody gruntowe penetrują mury świątyni, a niesione wraz z nimi sole mineralne krystalizując powodują zamianę muru w pył.

         Z woli Bożej wyrażonej przez Waszą Eminencję w czerwcu 2001r objąłem urząd proboszcza w tutejszej parafii. Od tego czasu nasza Wspólnota Parafialna, choć uboga i licząca zaledwie tysiąc wiernych, zdołała przeprowadzić kilka inwestycji jak: fundacja nowych chorągwi procesyjnych, wielu paramentów liturgicznych, remont i modernizacja plebani, ufundowanie nowego ołtarza i ambonki, wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych na dębowe, przystąpiliśmy już do wymiany drzwi wewnętrznych również na dębowe, modernizacja oświetlenia prezbiterium, poszerzenie o 0,5 ha cmentarza i ogrodzenie nowej części, na której stanął nowy krzyż, do zakrystii przeprowadzono ciąg wodny. Zaplanowany jest szereg nowych inwestycji, zwłaszcza wymiana ciągów elektrycznych z aluminium na miedź, ocieplenie sklepienia. Muszę jednak przyznać, iż spędza mi sen z powiek stan dewastacji fundamentów i co za tym idzie murów świątyni, którym nie jesteśmy w stanie w wystarczający sposób zaradzić, gdyż postępujące zubożenie społeczności wiejskiej odbija się na kondycji ekonomicznej Parafii. Przy tej okazji pragnę wobec Waszej Eminencji wyrazić ogromne uznanie i wdzięczność dla Drogich moich Parafian za zrozumienie tych spraw oraz ofiarność. Kończąc moje powitanie, może nietypowe, ale szczere, stwierdzę, że nie jestem nawet sługą nieużytecznym, gdyż nie zrobiłem, co należało zrobić. Wszystko to, co przedstawiłem, powierzam ufnie Bożej Opatrzności i orędownictwu Matki Najświętszej, składając bez obawy w ręce mojego Biskupa jak w ręce kochającego Ojca.

Witaj oczekiwany przez nas z miłością Księże Prymasie! "

 

 

4.     Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przed nami i naszą Ojczyzną otworzyły się nowe możliwości; dlatego po zapoznaniu się ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego ks. Rogoziński przygotowywał plan ogólny remontu. W sierpniu 2004 r. spotkał się z wybitnym specjalistą od programów Unii Europejskiej Panem Stanisławem Lisem w Warszawie działającym jako doradca firmy Tarnowska Fundacja Kultury. Firma ta kierowana przez Panią Prezes Lucynę Krupa przygotowała dla parafii według wskazań proboszcza: Wniosek Aplikacyjny oraz Studium Wykonalności. Firma wraz z Panem Stanisławem Lisem z tego zadania wywiązała się znakomicie i następnie nanosiła w w/w dokumentach zmiany i poprawki, później pomagała przygotować dwa wnioski do Ministerstwa Kultury całkowicie nieodpłatnie i bezinteresownie. We wrześniu 2004 r. przygotowane przez proboszcza ks. Zdzisława Rogozińskiego dokumenty zostały złożone w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Skompletowanie wszystkich dokumentów było okupione wielkim trudem i nieprzespanymi nocami.

5.     W pracy przy projekcie zjawił się również pan architekt Andrzej Matczak, gdyż trzeba było opracować Projekt Budowlany remontu i uzyskać zatwierdzenie Konserwatora Wojewódzkiego oraz pozwolenie na budowę. Pan Andrzej włożył dużo wysiłku i serca oraz bezinteresownej pracy w projekt budowlany i następnie był zaangażowany w działania wdrożenia projektu. Brał udział w komisjach zwoływanych przez Inwestora oraz wszelkich konsultacjach.

6.     We wrześniu również Wójt Gminy Chynów Pan Grzegorz Górski zangażował się w niektóre działania, wymagane przez prawo jak np. ujęcie projektu w planie gospodarczym Gminy. Parafia bardzo dziękuje Panu Wójtowi za udostępnienie Sali konferencyjnej Urzędu Gminy dla przeprowadzenia przetargów oraz wszelką pomoc i życzliwość.

 

     W tym czasie przy pracach nad projektem pojawia się Pan Inż. Architekt Andrzej Matrzak ze swoją ekipą i wykonują bezinteresownie ogromną pracę nad projektem budowlanym remontu. Od tamtej pory Pan Andrzej Matrzak jest stale zaangażowany w realizację remontu i parafia wyraża Jemu wraz z Ekipą ogromne uznanie i wdzięczność.

7.     12 października 2004 r. ks. proboszcz Zdzisław Rogoziński  na audiencji u Ks. Prymasa przedstawia sprawy projektu, przekazuje Ks. Prymasowi pełną dokumentację złożoną przez parafię w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim i zostaje skierowany do Ekonoma Archidiecezji Ks. Prał. Ryszarda Rumianka. Pełen segregator dokumentacji trafia w ręce Ks. Prałata. Ks. Ekonom prosił Pana Dyrektora Marka Kamińskiego o współdziałanie z proboszczem celem pomyślnego przejścia procedur weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentacji projektu „Remont i konserwacja kościoła neogotyckiego w Pieczyskach” w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Pan Dyrektor współpracował z proboszczem i oddał projektowi ogromne przysługi w przechodzeniu etapów analizy formalnej i merytorycznej, następnie w rozmowach z bankiem celem uzyskania kredytu, w kontaktach z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim;  i był czynnie zaangażowany w realizację projektu. Parafia jest Panu Dyrektorowi za tę bezinteresowną pracę bardzo wdzięczna.

8.     W pertraktacje z bankiem BPH ogromne przysługi oddał ks. Paweł Bekus Referent wydziału finansowego Kurii Metropolitalnej i również ks. Referentowi parafia wyraża ogromną wdzięczność za pomoc i życzliwość.

9.     w styczniu 2005 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmuje decyzję o wyborze naszego projektu do realizacji i kieruje dokumenty do Wojewody Mazowieckiego celem podpisania umowy na realizację.

10. w maju 2005 r. przy realizacji projektu pojawia się Pani Bożena Kwiatkowska profesjonalna księgowa, która od jesieni 2006 r. w sposób nieodpłatny pracuje przy księgowości związanej z remontem i Pani Bożenie parafia nasza również gorąco dziękuje za tę solidną pracę.

11. W  końcu 2004 r. proboszcz podjął działania w Ministerstwie Kultury celem uzyskania wsparcia finansowego udziału własnego parafii. Udział ten wynosił w priorytecie 3 – 15%, dla parafii to było nie do udźwignięcia i ostatecznie rzecz biorąc Minister Dąbrowski przyznał parafii wsparcie 12,56% z 15% udziału własnego w kosztach kwalifikowalnych, było to w sierpniu 2005 r.

12. 10 listopada 2005 r. Wojewoda Mazowiecki podpisał z parafią umowę na wdrożenie projektu.

13. Rozpoczęły się wtedy przygotowania do przeprowadzenia przetargów. Na tym etapie do współpracy w sposób bezinteresowny włączyła się Pani Dyrektor Ewa Wiktorowska, która na podstawie Projektu Budowlanego opracowała Program Funkcjonalno-Użytkowy remontu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Za tę ogromną pracę parafia bardzo serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Ewie Wiktorowskiej.

14. Dokumentację przetargu na roboty budowlane dopracował  sam proboszcz, uzupełniając ją różnymi szczegółami. Dokumentacja ta była gotowa na marzec 2006 r.

15. Problemem pozostawał przetarg na usługi konserwatorskie, przygotowanie dokumentacji i tym zajął się Pan Andrzej Grzeszuk, który doglądał dokumentacji. Trzeba podkreślić, iż dużą część tej dokumentacji tworzył i uzupełnił  osobiście sam proboszcz. Nadzorował on dokumentację i prowadzone prace oraz sam zajął się koordynacją wdrażania projektu!

16. W październiku 2006 r. w prace przy projekcie bezinteresownie zaangażowali się: P. Marian Sobiech jako inspektor Nadzoru robót kanalizacyjno-wodnych, P. Zofia Bułacińska jako Inspektor wspomagający Inspektora Nadzoru Budowlanego i konsultant, P. Lesław Rosiński jako Inspektor Nadzoru robót elektrycznych, P. Bogusław Kornecki jako Inspektor Nadzoru prac konserwatorskich oraz P. Tomasz Wałdykowski jako Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wszystkie te Osoby pracowały bezpłatnie jako wolontariusze i były powoływane przez Inwestora do prac różnych Komisji kontroli przebiegu robót, zgodności ich ze specyfikacją i harmonogramem, kontroli ich jakości. Takie Komisje zwołane przez Inwestora obradowały 7 listopada 2006 r oraz 27 czerwca 2007 r. W międzyczasie obradowały komisje przeglądowe i konsultacyjne w mniejszym składzie. W tych działaniach z urzędu uczestniczyli: P. Marek Figiel Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu.

 

Historię tę napisał ks. proboszcz Zdzisław Rogoziński sprowokowany przez firmę Marketing Mouse, która zorganizowała 31 maja br w Warszawie konferencję.[1]

 

Kończąc należy jeszcze wspomnieć o Wykonawcach, którzy wdrażyli fizycznie przygotowany projekt.

W wyniku przetargów z 11 lipca 2006 r. prace wykonali:

Budowlane: Firma Handlowo Usługowa „HANDBUD” P. Wiesław Blicharski, ul. Czworobok 17, 22-200 Włodawa

Konserwatorskie: AC Konserwacja AC Konserwacja Zabytków

Piotrowski, Kosakowski Sp. J., ul. Szlak 18/12, 31-161 Kraków

 

Przypis 1               W zaproszeniu na tę konferencję napisano:

„Prelegentem jest doświadczony specjalista z zakresu funduszy pomocowych UE, mgr inż. Andrzej Grzeszuk - właściciel firmy Biuro Konsultingowe OPOKA, specjalizującej się w wystąpieniach o dotacje unijne

i obsłudze Projektów.

Wśród szesnastu skutecznie przeprowadzonych przez niego Projektów znalazły się: projekt dla Archidiecezji Lubelskiej: renowacja Archikatedry św. Jana i organizacja Muzeum 200-lecia Archidiecezji Lubelskiej, remont i konserwacja Kościoła Neogotyckiego w Pieczyskach w diecezji Warszawskiej oraz ochrona i konserwacja Zamku Lubelskiego - najcenniejszego zabytku regionu.”

 

Tutaj zaznaczę, iż te wypowiedzi nie były przedmiotem uzgodnień z Proboszczem Par. Pieczyska, są one jednostronnym przypisaniem sobie zasług i przekłamują rzeczywistość, gdyż projekt jest w trakcie wdrażania i o jego skuteczności za wcześnie jeszcze mówić. W świetle historii, którą rzetelnie przedstawiłem wdrażanie projektu jest zasługą bardzo wielu Osób nie wyłączając wszakże i proboszcza parafii.

 

Myślę jednak, iż największą skuteczność trzeba przypisać orędownictwu Patronki kościoła Najświętszej Maryi Panny Pieczyskiej, o które wraz z parafią wielokrotnie się modlę i które powielekroć odczuwaliśmy. 

zdjęcia z remontu

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
31 marca 2023

(90. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni