Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416886

REGULAMIN CMENTARZA

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, a także poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa:  miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Pieczyskach jest własnością Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika*.

3. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

4. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

5. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach przechodzi na własność administracji cmentarza i ponownie może być użyty do pogrzebu, chyba że zainteresowana osoba uiści opłaty (tzw. pokładne) na kolejne 20 lat.

6.  W przypadku grobu murowanego co 20 lat pobierana jest opłata eksploatacyjna.

7.  Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

8.  Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce  nie powinny utrudniać dostępu do innych grobów.

9. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.

10.  Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika  – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

11. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, nie zapobieżenie szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

12. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

13. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek ani wykonywać betonowych podestów przy grobie.

14. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.

15. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

16. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.

17. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u księdza Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

18.  Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 r.

 

 *Krzysztof Dąbrowski (tel. 514705919)  

Administrator cmentarza

ks. Andrzej Pawelski  (tel. 48 669 08 05) 

                                                                                                                                                              

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
15 listopada 2019

(319. dzień roku)

Święta

Piątek, XXXII Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Alberta Wielkiego, biskupa i dr Kościoła