Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1682675

REGULAMIN CMENTARZA

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, a także poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa:  miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Pieczyskach jest własnością Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika*.

3. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

4. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

5. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach przechodzi na własność administracji cmentarza i ponownie może być użyty do pogrzebu, chyba że zainteresowana osoba uiści opłaty (tzw. pokładne) na kolejne 20 lat.

6.  W przypadku grobu murowanego co 20 lat pobierana jest opłata eksploatacyjna.

7.  Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

8.  Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce  nie powinny utrudniać dostępu do innych grobów.

9. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.

10.  Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika  – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

11. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, nie zapobieżenie szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

12. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

13. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek ani wykonywać betonowych podestów przy grobie.

14. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.

15. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

16. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.

17. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u księdza Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

18.  Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 r.

 

 *Krzysztof Dąbrowski (tel. 514705919)  

Administrator cmentarza

ks. Andrzej Pawelski  (tel. 48 669 08 05) 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Dzisiaj jest

sobota,
24 października 2020

(298. dzień roku)

Święta

Sobota, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Antoniego Marii Clareta, biskupa